DR ROJOEE

 

دکتر مرتضی رجوعی

رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) و دبیر کارگروه فرهنگ و دانشگاه شورای مدیریت آموزش عالی استان

حقوقی

     

dr okhravi

 

دکتر امیر حسین اخروی

نماینده  مجتمع آموزش عالی گناباد

حقوقی
     

dr ahangi

 

دکتر اکرم آهنگی

نماینده  دانشگاه پیام نور استان

حقوقی
     

dr bavejdan

 

دکتر غلامرضا باوجدان

نماینده دانشگاه فرهنگیان استان

حقوقی

     

dr ghasemi

 

دکتر کمال قاسمی بزدی

نماینده مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

حقوقی
     

dr majidi

 

دکتر میثم مجیدی

نماینده  مرکز آموزش عالی کاشمر

حقوقی

     

dr noghani

 

دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی

نماینده دانشگاه فردوسی مشهد

حقوقی